Language 

Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. December 2011

Apparizione a Mirjana, 2 Decembre 2011

Date: December 5, 2011
Category: Medjugorje Apparitions , Wide screen

Video not available in wap version.

 


Medjugorje Message, December 2, 2011 - Apparitions to Mirjana
Dear children, as a mother I am with you so that with my love, prayer and example I may help you to become a seed of the future, a seed that will grow into a firm tree and spread it's branches throughout the world. For you to become a seed of the future, a seed of love, implore the Father to forgive you your omissions up to now. My children, only a pure heart, unburdened by sin, can open itself and only honest eyes can see the way by which I desire to lead you. When you become aware of this, you will become aware of the love of God – it will be given to you. Then you will give it to others, as a seed of love. Thank you.
Messaggio di Medjugorje, 2 dicembre 2011 - Apparizione a Mirjana
Cari figli, come Madre sono con voi per aiutarvi con il mio amore, preghiera ed esempio a diventare seme di ciò che avverrà, un seme che si svilupperà in un forte albero ed estenderà i suoi rami nel mondo intero. Per divenire seme di ciò che avverrà, seme dell’amore, pregate il Padre che vi perdoni le omissioni finora compiute. Figli miei, solo un cuore puro, non appesantito dal peccato può aprirsi e solo occhi sinceri possono vedere la via per la quale desidero condurvi. Quando comprenderete questo, comprenderete l’amore di Dio ed esso vi verrà donato. Allora voi lo donerete agli altri come seme d’amore. Vi ringrazio.
Poruka, 2. prosinac 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco. Kao majka sam s vama, da bih vam svojom ljubavlju, molitvom i primjerom pomogla da postanete sjeme budućeg, sjeme koje će izrasti u čvrsto stablo i raširiti grane po cijelome svijetu. Da biste postali sjeme budućeg, sjeme ljubavi, molite Oca da vam oprosti dosadašnje propuste. Djeco moja, samo čisto srce neopterećeno grijehom može se otvoriti, a samo iskrene oči mogu vidjeti put kojim vas želim povesti. Kad to spoznate, spoznat će te ljubav Božju – bit će vam darovana. Onda će te je vi darivati drugima kao sjeme ljubavi. Hvala vam.
Mensaje, 2 de diciembre de 2011 - Aparición a Mirjana
Queridos hijos, como Madre estoy con vosotros para ayudaros con mi amor, oración y ejemplo a convertiros en semilla de lo que sucederá, una semilla que se desarrollará en un árbol fuerte que extenderá sus ramas en el mundo entero. Para convertiros en semilla de lo que sucederá, semilla de amor, orad al Padre que os perdone las omisiones cometidas hasta el momento. Hijos míos, sólo un corazón puro, no agobiado por el pecado, puede abrirse y sólo unos ojos sinceros pueden ver el camino a través del cual os deseo conducir. Cuando comprendáis esto, comprenderéis el amor de Dios y eso os será dado. Entonces, vosotros lo daréis a los demás como semilla de amor. ¡Os agradezco!
Mensagem, 2011.g. 2. dezembro - Mensagem dada a vidente Mirjana
Queridos filhos, como Mãe Eu estou com vocês para ajudá-los com o Meu Amor, oração e exemplo, Eu possa ajudá-los a se tornarem sementes do futuro, sementes que irão crescer em uma árvore forte e espalhar os seus ramos através do mundo. Para vocês se tornarem sementes do futuro, sementes do amor, implorem ao Pai que perdpe as suas omissões feitas até agora. Meus filhos, somente um coração puro, livre do pecado, pode abrir-se e somente olhos honestos podem ver o caminho pelo qual desejo conduzi-los. Quando compreenderem isto, vocês se tornarão conscientes do Amor de Deus - O será dado como presente a vocês. Então vocês o darão como um presente aos outros, como uma semente de amor. Obrigada a vocês.
Botschaft, 2. Dezember 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana
Liebe Kinder! Als Mutter bin ich mit euch, um euch mit meiner Liebe, meinem Gebet und Beispiel zu helfen, der Same des Zukünftigen zu werden, der Same, der zu einem starken Baum heranwächst und die Äste auf der ganzen Welt ausbreitet. Um der Same des Zukünftigen, der Same der Liebe zu werden, bittet den Vater, dass Er euch die bisherigen Versäumnisse vergibt. Meine Kinder, nur ein reines Herz, das nicht durch die Sünde belastet ist, kann sich öffnen, und nur ehrliche Augen können den Weg sehen, auf dem ich euch führen möchte. Wenn ihr dies erkennt, werdet ihr die Liebe Gottes erkennen – sie wird euch geschenkt werden. Dann werdet ihr sie den anderen als Same der Liebe schenken. Ich danke euch.
Orędzie iz Medziugorje, 2. grudzień 2011r. - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, jako Matka jestem z wami, by moją miłością, modlitwą i przykładem pomóc wam stać się ziarnem nadchodzącego [czasu], ziarnem z którego wyrośnie mocne drzewo i rozszerzy gałęzie na cały świat. Abyście stali się ziarnem przyszłego [czasu], ziarnem miłości, proście Ojca o wybaczenie dotychczasowych zaniedbań. Dzieci moje, tylko czyste, nieobciążone grzechem serce może się otworzyć i tylko szczere oczy mogą zobaczyć drogę, którą pragnę was prowadzić. Kiedy to rozpoznacie, poznacie miłość Bożą, która będzie wam darowana. Wtedy i wy będziecie ją darować innym jako ziarna miłości. Dziękuję wam!
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia. Jeszcze raz wezwała nas do modlitwy za kapłanów.
Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti! Ako matka som s vami, aby som vám svojou láskou, modlitbou a príkladom pomohla, aby ste sa stali semenom budúcnosti. Semenom, ktoré vyrastie v pevný strom a rožšíri konáre po celom svete. Aby ste sa stali semenom budúcnosti, semenom lásky, proste Otca, aby vám odpustil doterajšie zlyhania. Deti moje, len čisté srdce nezaťažené hriechom sa môže otvoriť a iba úprimné oči môžu vidieť cestu, ktorou vás chcem viesť. Keď to spoznáte, spoznáte lásku Božiu – bude vám darovaná. Potom ju budete rozdávať vy druhým ako semeno lásky. Ďakujem vám!
Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti! Jako matka jsem s vámi, abych vám svojí láskou, modlitbou a příkladem pomohla, abyste se staly setbou budoucího, která vyroste v pevný strom a rozšíří větve po celém světě. Abyste se staly setbou budoucího, setbou lásky, proste Otce, aby vám odpustil dosavadní zanedbání. Děti moje, jenom čisté srdce, nezatížené hříchem, se může otevřít, a jenom upřímné oči mohou vidět cestu, kterou vás chci vést. Když to poznáte, poznáte lásku Boží – bude vám darována. Potom ji budete vy dávat druhým jako sémě lásky. Děkuji vám.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws