Language 

Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. October 2013

Apparizione a Mirjana, 2 Ottobre 2013 a Medjugorje

Date: October 25, 2013
Category: Medjugorje Apparitions , Wide screen

Video not available in wap version.

 


Medjugorje Message, October 2, 2013 - Apparitions to Mirjana
Dear children, I love you with a motherly love and with a motherly patience I wait for your love and unity. I pray that you may be a community of God’s children, of my children. I pray that as a community you may joyfully come back to life in the faith and in the love of my Son. My children, I am gathering you as my apostles and am teaching you how to bring others to come to know the love of my Son; how to bring to them the Good News, which is my Son. Give me your open, purified hearts and I will fill them with the love for my Son. His love will give meaning to your life and I will walk with you. I will be with you until the meeting with the Heavenly Father. My children, it is those who walk towards the Heavenly Father with love and faith who will be saved. Do not be afraid, I am with you. Put your trust in your shepherds as my Son trusted when he chose them, and pray that they may have the strength and the love to lead you. Thank you.
Messaggio di Medjugorje, 2 ottobre 2013 - Apparizione a Mirjana
Cari figli, vi amo con materno amore e con materna pazienza aspetto il vostro amore e la vostra comunione. Prego affinché siate la comunità dei figli di Dio, dei miei figli. Prego affinché come comunità vi ravviviate gioiosamente nella fede e nell'amore di mio Figlio. Figli miei, vi raduno come miei apostoli e vi insegno come far conoscere agli altri l'amore di mio Figlio, come portare loro la buona novella, che è mio Figlio. Datemi i vostri cuori aperti e purificati, e io li riempirò di amore per mio Figlio. Il suo amore darà senso alla vostra vita ed io camminerò con voi. Sarò con voi fino all'incontro con il Padre Celeste. Figli miei, si salveranno solo coloro che con amore e fede camminano verso il Padre Celeste. Non abbiate paura, sono con voi! Abbiate fiducia nei vostri pastori come ne ha avuta mio Figlio quando li ha scelti, e pregate affinché abbiamo la forza e l'amore per guidarvi. Vi ringrazio.
Poruka, 2. listopad 2013. - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco! Volim vas majčinskom ljubavlju i majčinskom strpljivošću čekam na vašu ljubav i zajedništvo. Molim da budete zajednica Božje djece, moje djece. Molim da kao zajednica radosno oživite u vjeri i ljubavi moga Sina. Djeco moja, okupljam vas kao svoje apostole i učim vas kako da druge upoznate s ljubavlju moga Sina, kako da im donesete Radosnu vijest koja je moj Sin. Dajte mi svoja otvorena očišćena srca i ljubavlju za moga Sina ja ću ih ispuniti. Njegova ljubav će dati smisao vašem životu, a ja ću hodati s vama. Bit ću s vama do susreta s Nebeskim Ocem. Djeco moja, spasit će se oni koji s ljubavlju i vjerom koračaju k Nebeskom Ocu. Ne bojte se, s vama sam. Uzdajte se u svoje pastire kao što se moj Sin uzdao kad ih je odabrao i molite da imaju snage i lubavi da vas vode. Hvala vam.
Mensaje, 2 de octubre de 2013 - Aparición a Mirjana
Queridos hijos, os amo con amor materno, y con paciencia maternal espero vuestro amor y vuestra unidad. Oro, para que seais la comunidad de los hijos de Dios, de mis hijos. Oro, para que como comunidad os vivifiquéis gozosamente en la fe y en el amor de Mi Hijo. Hijos míos, os reúno como mis apóstoles y os enseño cómo dar a conocer a los demás el amor de mi Hijo, cómo llevar a ellos la Buena Nueva, que es mi Hijo. Entregadme vuestros corazones abiertos y purificados y yo los llenaré de amor hacia mi Hijo. Su amor dará sentido a vuestra vida y yo caminaré con vosotros. Estaré con vosotros hasta el encuentro con el Padre Celestial. Hijos míos, se salvarán solo aquellos que con amor y fe caminan hacia el Padre Celestial. ¡No tengáis miedo, estoy con vosotros! Tened confianza en vuestros pastores, como la tuvo mi Hijo cuando los eligió, y orad para que ellos tengan fuerza y amor para guiaros. ¡Os doy las gracias!
Mensagem, 2013.g. 2. outubro - Mensagem dada a vidente Mirjana
Queridos filhos, EU os amo com uma amor maternal e com uma paciencia maternal. EU espero pelo seu amor e unidade. EU rezo para que vocês possam ser uma comunidade dos filhos de DEUS, dos Meus filhos. EU rezo para que, como uma comunidade, vocês possam alegremente retornar à vida na fé e no Amor do MEU FILHO. Meus filhos, EU estou reunindo vocês como Meus apóstolos e estou ensinando a vocês como levar os outros a chegar a conhecer o Amor do MEU FILHO: como levá-los à Boa Nova que é MEU FILHO. Dêem-Me sues corações abertos e purificados e EU os preencherei com o Amor do MEU FILHO. SEU AMOR dará significado à sua vida e EU caminharei com vocês. EU estarei com vocês até o encontro com o PAI ETERNO. Meus filhos, são aqueles que caminham para o PAI ETERNO com amor e fé que serão salvos. Não temam. EU estou com vocês. Coloquem sua confiança nos seus sacerdotes como MEU FILHO confiou quando ELE os escolheu e rezem para que eles tenham a força e o amor para guiá-los. Obrigada.
Botschaft, 2. Oktober 2013 - Botschaft an die Seherin Mirjana
Liebe Kinder! Ich liebe euch mit mütterlicher Liebe, und mit mütterlicher Geduld warte ich auf eure Liebe und Gemeinschaft. Ich bete, dass ihr eine Gemeinschaft der Kinder Gottes, meine Kinder, seid. Ich bete, dass ihr als Gemeinschaft froh im Glauben und in der Liebe meines Sohnes auflebt. Meine Kinder, ich versammle euch als meine Apostel und lehre euch, wie ihr andere mit der Liebe meines Sohnes bekannt machen, wie ihr ihnen die Frohe Botschaft, die mein Sohn ist, bringen könnt. Gebt mir eure offenen, gereinigten Herzen und ich erfülle sie mit der Liebe meines Sohnes. Seine Liebe wird eurem Leben Sinn geben und ich werde mit euch gehen. Ich werde mit euch sein bis zur Begegnung mit dem himmlischen Vater. Meine Kinder, es werden sich jene retten, die mit Liebe und Glauben zum himmlischen Vater schreiten. Fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Vertraut auf eure Hirten, wie mein Sohn auf sie vertraute als Er sie erwählte, und betet, dass sie die Kraft und Liebe haben, um euch zu führen. Ich danke euch!
Message, 2. octobre 2013 - L'apparition à Mirjana
Chers enfants ! Je vous aime d’un amour maternel et, avec une patience maternelle, j’attends votre amour et votre communion. Je prie pour que vous soyez la communauté des fils de Dieu, de mes enfants. Je prie pour que, comme communauté, vous vous vivifiiez joyeusement dans la foi et dans l’amour de mon Fils. Mes enfants, je vous rassemble comme mes apôtres et je vous enseigne à faire connaître aux autres l’amour de mon Fils, à leur apporter la bonne nouvelle qui est mon Fils. Donnez-moi vos cœurs ouverts et purifiés et je les comblerai d’amour pour mon Fils. Son amour donnera un sens à votre vie et je marcherai avec vous. Je serai avec vous jusqu’à la rencontre avec le Père Céleste. Mes enfants, seront sauvés ceux qui, avec amour et foi, cheminent vers le Père Céleste. N’ayez pas peur, je suis avec vous ! Ayez confiance en vos bergers, comme mon Fils a eu confiance en eux lorsqu’Il les a choisis, et priez afin qu’ils aient force et amour pour vous guider. Je vous remercie.
Orędzie iz Medziugorje, 2. październik 2013r. - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, kocham was macierzyńską miłością i z macierzyńską cierpliwością czekam na wasza miłość i jedność. Proszę, abyście stali się wspólnotą dzieci Bożych, moich dzieci. Proszę, abyście jako wspólnota radośnie powrócili do życia w wierze i miłości mojego Syna. Moje dzieci, gromadzę was jako swoich apostołów i uczę was w jaki sposób innych macie zapoznawać z miłością mojego Syna, jak przynosić im Radosną Wieść, którą jest mój Syn. Oferujcie im swoje otwarte i oczyszczone serca, a ja je napełnię miłością do mojego Syna. Jego miłość nada sens waszemu życiu, a ja będę wam towarzyszyć. Będę z wami do spotkania z Ojcem Niebieskim. Moje dzieci, zbawią się tylko ci, którzy z miłością i wiarą kroczą ku Niebieskiemu Ojcu. Nie bójcie się, jestem z wami. Zaufajcie swoim pasterzom tak jak mój Syn im zaufał, kiedy ich wybierał. Módlcie się, by mieli dość siły i miłości, by was prowadzić. Dziękuję wam.
Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti, milujem vás materinskou láskou a s materinskou trpezlivosťou čakám na vašu lásku a jednotu. Modlím sa, aby ste boli spoločenstvom Božích detí, mojich detí. Modlím sa, aby ste ako spoločenstvo radostne ožili vo viere a láske môjho Syna. Deti moje, zhromažďujem vás ako svojich apoštolov a učím vás, aby ste druhých zoznámili s láskou môjho Syna, aby ste im priniesli radostnú zvesť, ktorou je môj Syn. Dajte mi svoje otvorené, očistené srdcia a ja ich naplním láskou k môjmu Synovi. Jeho láska dá zmysel vášmu životu a ja budem kráčať s vami. Budem s vami do stretnutia s nebeským Otcom. Deti moje, zachránia sa iba tí, ktorí s láskou a vierou kráčajú k nebeskému Otcovi. Nebojte sa, som s vami. Dôverujte svojim pastierom tak, ako im môj Syn dôveroval, keď si ich vyvolil a modlite sa, aby mali silu a lásku viesť vás. Ďakujem vám.
Poselství z Medžugorje, 2. října 2013 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo
Drahé děti, miluji vás mateřskou láskou a s mateřskou trpělivostí čekám na vaši lásku a jednotu. Prosím, abyste byly společenství Božích dětí, mých dětí. Prosím, abyste jako společenství radostně ožily ve víře a lásce mého Syna. Děti moje, shromažďuji vás jako svoje apoštoly a učím vás, jak druhé seznamovat s láskou mého Syna, abyste jim tak přinášely radostnou zvěst, která je můj Syn. Dejte mi svoje otevřená, očištěná srdce a láskou k mému Synu je já naplním. Jeho láska dá smysl vašemu životu a já budu chodit s vámi. Budu s vámi do setkání s Nebeským Otcem. Děti moje, spasí se jenom ti, kteří s láskou a vírou kráčejí k Nebeskému Otci. Ne bojte se, jsem s vámi. Doufejte ve své pastýře, jako důvěřoval můj Syn, když je vyvolil, a modlete se, aby měli sílu a lásku, aby vás vedli. Děkuji vám!
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws