Language 

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
4700 / 376 Con
4177 / 335 Các
1574 / 330
1497 / 325 Của
982 / 284 Yêu
945 / 19 C
714 / 279 Với
691 / 294 Trong
669 / 265 Nguyện
652 / 239 Sự
588 / 208 Thánh
570 / 232 Những
526 / 183 Ngài
499 / 226 Để
489 / 267 Gọi
471 / 19 I
431 / 20 M
430 / 211 Một
408 / 326 Ơn
390 / 20 Ng
 
Count Word
383 / 19 N
382 / 163 Tới
374 / 19 T
369 / 261 Đã
347 / 157 Không
345 / 320 Cám
339 / 178 Sống
335 / 203 Qua
317 / 19 Nh
317 / 171 Thể
293 / 181 Thiên
290 / 187 Tim
255 / 218 Dấu
252 / 144 Thế
245 / 21 U
240 / 139 Được
234 / 150 Trái
232 / 138 Từ
227 / 131 Mình
218 / 121 Đang
 
Count Word
215 / 134 Niềm
213 / 211 Đáp
204 / 136 Làm
202 / 176 Nay
198 / 19 Th
197 / 157 Này
195 / 142 Ban
195 / 97 Biết
193 / 127 An
192 / 115 Ra
183 / 22 Cac
182 / 99 Bình
179 / 113 Bởi
177 / 150 Lại
175 / 121 Lòng
175 / 105 Như
171 / 145 Mirjana
167 / 145 Thông
164 / 22 Y
161 / 109 Đến
 
Count Word
159 / 146 Hôm
158 / 109 Mọi
157 / 39 Me
155 / 144 Điệp
155 / 102 Tâm
154 / 99 Lành
149 / 100 Rằng
149 / 104 Hỡi
146 / 82 Tin
144 / 97 Mẫu
142 / 111 Khi
142 / 128 Mến
139 / 122 Thị
139 / 127 Thân
132 / 106 Mở
130 / 69 Đức
127 / 105 Nữa
125 / 89 
122 / 99 Chỉ
119 / 84 Thấy
 
Count Word
119 / 86 Nơi
119 / 18 Ch
118 / 65 Họ
116 / 52 Luôn
114 / 95 Cách
114 / 90 Sinh
110 / 76 Đừng
110 / 91 Dẫn
108 / 77 Vào
108 / 70 Đồ
104 / 73 Linh
103 / 62 Sáng
102 / 81 Việc
100 / 71 Nhiều
97 / 77 Hơn
96 / 75 Mang
95 / 75 Trở
94 / 76 Nhưng
94 / 59 Hiện
93 / 61 Ngày
 
Count Word
91 / 90 
90 / 65 Đời
87 / 67 Tìm
85 / 75 Ước
84 / 70 Lần
84 / 70 Chính
82 / 62 Ai
81 / 62 Theo
81 / 67 Cải
80 / 56 Hiểu
79 / 66 Cứu
78 / 62 Hướng
76 / 64 Bằng
76 / 62 Nên
74 / 41 Chúng
74 / 52 Hy
73 / 61 Điều
73 / 61 Hoán
72 / 23 Cua
72 / 56 Mới
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Năm/2018

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws