Language 

Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. January 2012

Apparizione a Mirjana, 2 gennaio 2012

Date: January 3, 2012
Category: Medjugorje Apparitions , Wide screen

Video not available in wap version.

 


Medjugorje Message, January 2, 2012 - Apparitions to Mirjana
Dear children; As with motherly concern I look in your hearts, in them I see pain and suffering; I see a wounded past and an incessant search; I see my children who desire to be happy but do not know how. Open yourselves to the Father. That is the way to happiness, the way by which I desire to lead you. God the Father never leaves His children alone, especially not in pain and despair. When you comprehend and accept this, you will be happy. Your search will end. You will love and you will not be afraid. Your life will be hope and truth which is my Son. Thank you. I implore you, pray for those whom my Son has chosen. Do not judge because you will all be judged.
Messaggio di Medjugorje, 2 gennaio 2012 - Apparizione a Mirjana
Cari figli, mentre con materna preoccupazione guardo nei vostri cuori, vedo in essi dolore e sofferenza; vedo un passato ferito e una ricerca continua; vedo i miei figli che desiderano essere felici, ma non sanno come. Apritevi al Padre. Questa è la via alla felicità, la via per la quale io desidero guidarvi. Dio Padre non lascia mai soli i suoi figli e soprattutto non nel dolore e nella disperazione. Quando lo comprenderete ed accetterete sarete felici. La vostra ricerca si concluderà. Amerete e non avrete timore. La vostra vita sarà la speranza e la verità che è mio Figlio. Vi ringrazio. Vi prego: pregate per coloro che mio Figlio ha scelto. Non dovete giudicare, perché tutti saranno giudicati.
Poruka, 2. siječanj 2012. - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco. Dok majčinskom zabrinutošću gledam u vaša srca, vidim u njima bol i patnju; vidim ranjenu prošlost i neprestanu potragu; vidim svoju djecu koja žele biti sretna, ali ne znaju kako. Otvorite se Ocu. To je put ka sreći – put kojim vas ja želim voditi. Bog Otac svoju djecu nikada ne ostavlja samu, pogotovo ne u boli i očaju. Kada to shvatite i prihvatite, bit ćete sretni i završit će vaša potraga. Voljet ćete a nećete se bojati. Vaš život će biti nada i istina koja je moj Sin. Hvala vam. Molim vas molite za one koje je moj Sin izabrao. Nemojte suditi jer svi ćete biti suđeni.
Mensaje, 2 de enero de 2012 - Aparición a Mirjana
Queridos hijos, mientras con preocupación maternal miro sus corazones, veo en ellos dolor y sufrimiento. Veo un pasado herido y una búsqueda continua. Veo a mis hijos que desean ser felices, pero no saben cómo. ¡Ábranse al Padre! Ese es el camino a la felicidad, el camino por el que deseo guiarlos. Dios Padre jamás deja solos a sus hijos, menos aún en el dolor y en la desesperación. Cuando lo comprendan y lo acepten serán felices. Su búsqueda terminará. Amarán y no tendrán temor. Su vida será esperanza y verdad, que es mi Hijo. ¡Les agradezco! Les pido: oren por quienes mi Hijo ha elegido. No deben juzgarlos, porque todos serán juzgados.
Mensagem, 2012.g. 2. janeiro - Mensagem dada a vidente Mirjana
Queridos filhos; com maternal preocupação Eu olho dentro de seus corações, neles Eu vejo dor e sofrimento; Eu vejo um passado ferido e uma busca incessante; Eu vejo Meus filhos que desejam serem felizes mas não sabem como. Abram-se ao Pai. Este é o caminho para a felicidade, o caminho pelo qual Eu desejo conduzi-los. Deus o Pai nunca deixa os Seus filhos sozinhos, especialmente na dor e no desespero. Quando vocês compreenderem e aceitarem isto, vocês serão felizes. Sua busca irá terminar. Vocês amarão e não terão medo. Suas vidas serão esperança e verdade que é Meu Filho. Obrigada. Eu imploro a vocês, rezem por aqueles que Meu Filho escolheu. Não os julguem porque vocês todos serão julgados.
Botschaft, 2. Januar 2012 - Botschaft an die Seherin Mirjana
Liebe Kinder! Während ich mit mütterlicher Besorgnis in eure Herzen schaue, sehe ich in ihnen Schmerz und Leid; ich sehe die verwundeteVergangenheit und die unaufhörliche Suche; ich sehe meine Kinder, die glücklich sein wollen, aber sie wissen nicht, wie. Öffnet euch demVater. Das ist der Weg zum Glück – der Weg durch denn ich euch führen möchte. Gott der Vater lässt Seine Kinder niemals alleine, vor allem nicht in Schmerz und Verzweiflung. Wenn ihr dies begreift und annehmt, werdet ihr glücklich sein und eure Suche wird beendet sein. Ihr werdet lieben, werdet euch aber nicht fürchten. Euer Leben wirdHoffnung und Wahrheit sein, die mein Sohn ist. Ich danke euch. Ich bitte euch, betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat. Richtet nicht, denn ihr alle werdet gerichtet werden.
Orędzie iz Medziugorje, 2. styczeń 2012r. - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, kiedy z macierzyńską miłością spoglądam w wasze serca, widzę w nich ból i cierpienie, widzę zranioną przeszłość i nieustanne poszukiwanie, widzę swoje dzieci, które pragną być szczęśliwe, ale nie wiedzą jak. Otwórzcie się na Ojca, to jest droga ku szczęściu, droga, którą Ja pragnę was prowadzić. Bóg Ojciec nigdy nie zostawia swoich dzieci samym sobie, szczególnie w bólu i rozpaczy. Kiedy to pojmiecie i zaakceptujecie, będziecie szczęśliwi. Zakończą się wasze poszukiwania, będziecie kochać i nie będziecie się bać. Wasze życie będzie nadzieją i prawdą, którą jest mój Syn. Dziękuję wam. Proszę was, módlcie się za tych, których wybrał mój Syn. NIE SĄDŹCIE, GDYŻ WSZYSCY BĘDZIECIE SĄDZENI.
Posolstvo, Medžugorie, 2. január 2012 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé děti. Když s mateřskou starostlivostí hledím do vašich srdcí, vidím v nich bolest a trápení; vidím zraněnou minulost a neustálé hledání; vidím svoje děti, které chtějí být šťastné, ale nevědí jak. Otevřte se Otci. To je cesta ke štěstí – cesta, kterou já vás chci vést. Bůh Otec svoje děti nikdy nenechává samotné, zvláště ne v bolesti a zoufalství. Když to pochopíte a přijmete, budete šťastní, a skončí vaše hledání. Budete milovat a nebudete se bát. Váš život bude naděje a pravda, která je můj Syn. Děkuji vám. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil. Nesuďte, protože všichni budete souzeni.
Poselství z Medžugorje, 2. ledna 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti. Když s mateřskou starostlivostí hledím do vašich srdcí, vidím v nich bolest a trápení; vidím zraněnou minulost a neustálé hledání; vidím svoje děti, které chtějí být šťastné, ale nevědí jak. Otevřte se Otci. To je cesta ke štěstí – cesta, kterou já vás chci vést. Bůh Otec svoje děti nikdy nenechává samotné, zvláště ne v bolesti a zoufalství. Když to pochopíte a přijmete, budete šťastní, a skončí vaše hledání. Budete milovat a nebudete se bát. Váš život bude naděje a pravda, která je můj Syn. Děkuji vám. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil. Nesuďte, protože všichni budete souzeni.
 

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos

Powered by www.medjugorje.ws