Language 

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters D-F

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
695 / 307 D
20 / 19 Da
2 / 2 Đá
8 / 7 Dac
8 / 7 Dai
2 / 2 Dài
1 / 1 Đâm
1 / 1 Dam
4 / 4 Đáng
10 / 9 Đàng
7 / 6 Dâng
9 / 8 Dang
28 / 26 Danh
1 / 1 Dành
17 / 16 Dap
41 / 39 Đáp
11 / 7 Đau
5 / 5 Dau
15 / 9 Day
22 / 20 Đây
 
Count Word
21 / 16 De
3 / 3 Dem
16 / 9 Den
1 / 1 Đèn
2 / 2 Deu
21 / 15 Đi
9 / 6 Đích
4 / 4 Dien
3 / 2 Dieu
4 / 4 Đình
1 / 1 Diu
15 / 13 Điều
1 / 1 Điểm
9 / 9 Diện
1 / 1 Diệt
110 / 87 Do
1 / 1 Đo
3 / 3 Đoán
11 / 9 Doi
7 / 7 Đôi
 
Count Word
1 / 1 Don
2 / 2 Đóng
4 / 3 Dragicevic-Soldo
1 / 1 Dragicevich-Soldo
1 / 1
1 / 1 Dua
5 / 3 Đúng
1 / 1 Dùng
10 / 9 Duoc
1 / 1 Duong
2 / 2 Dõi
2 / 2 Đơn
2 / 2 Đưa
1 / 1 Dương
27 / 19 Đường
2 / 2 Dường
1 / 1 Đưỡng
1 / 1 Dưỡng
1 / 1 Đạo
2 / 2 Dạy
 
Count Word
24 / 17 Đấng
11 / 11 Đất
6 / 6 Đấu
12 / 10 Đầu
25 / 22 Dẫn
2 / 2 Dập
6 / 6 Dắt
5 / 5 Đặc
7 / 5 Đẹp
2 / 2 Đẽ
1 / 1 Đền
2 / 2 Đều
2 / 2 Dễ
8 / 8 Định
2 / 2 Đọc
3 / 3 Dối
3 / 3 Đồng
4 / 3 Đổ
1 / 1 Dỗ
10 / 8 Độ
 
Count Word
5 / 4 Đớn
5 / 4 Đời
4 / 3 Đợi
2 / 2 Dụng
3 / 3 Đứa
25 / 13 Đức
2 / 2 Dữ
2 / 2 Dựng
32 / 30 Em
1 / 1 Ep

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Một/2021

 


Wap Home | Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN]

Powered by www.medjugorje.ws